Privacy policy

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako "RODO") jest Kamil Wylegała zam. os. Zwycięstwa 28 (61-651 Poznań) (dalej również jako "Administrator").

Jak możesz się z nami skontaktować?

Z Administratorem można skontaktować się w drodze korespondencji elektronicznej na mail: kamil.wylegala at gmail.com, a także korzystając z formularza kontaktowego na stronie, o ile zostanie on wprowadzony.

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Przetwarzamy dane podane przez Ciebie przy rejestracji konta, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, rok urodzenia, płeć, narodowość, nr telefonu kontaktowego, kategoria oraz przynależność klubowa. Co więcej możemy przetwarzać również dane znajdujące się na potwierdzeniu przelewu, a więc adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • utworzenia konta w serwisie elektronicznym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
  • przekazania do organizatora zawodów zgłoszenia uczestnictwa w zawodach, przy czym w tym celu konieczne jest podanie imienia, nazwiska, roku urodzenia, płci, narodowości oraz kategorii (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
  • udostępniania w Serwisie list startowych zawodników, harmonogramu zawodów, drabinek zawodów oraz wyników (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy);
  • udziału w rankingach zawodników (art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
  • przekazania do organizatora zawodów potwierdzenia uiszczenia opłaty za zawody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
  • obsługa reklamacji i roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
  • o ile wyraziłeś takową zgodę kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego zawodów i produktów związanych ze sportem przez podmioty współpracujące z ADO (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda);
  • o ile wyraziłeś takową zgodę przesłania informacji handlowej w zakresie zawodów i produktów związanych ze sportem przez podmioty współpracujące z ADO (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną- Twoja zgoda);
  • udostępnienia danych upoważnionym organom państwowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego).

Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Dostęp do danych będzie miał organizator zawodów, a w zakresie imienia, nazwiska, kategorii oraz przynależności klubowej także inne osoby, zapoznające się z listami startowymi, drabinkami, czy wynikami zawodów, albowiem dane te będą upublicznione.

W przypadku Twojej zgody, Twoje dane mogą być przekazywane również podmiotom współpracującym z Administratorem, celem marketingu i promocji zawodów oraz produktów związanych ze sportem.

Nadto Administrator może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowywane będą przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. przez czas rejestracji konta w serwisie internetowym.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Zapewniamy, że stosujemy odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora uprawnione są do domagania się od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Sytuacje, w których możliwe jest skorzystanie z niektórych uprawnień określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie rejestrację konta oraz zgłoszenie uczestnictwa w zawodach. Podanie danych z przelewu (brak ich zamazania) w postaci adresu zamieszkania, czy numeru rachunku bankowego jest całkowicie dobrowolne.

Informacje dodatkowe

Administrator nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.