Terms and conditions

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Regulamin niniejszy jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej martialmatch.com, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem świadczenia usług. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Serwis internetowy prowadzony jest przez Kamila Wylegałę, zamieszkałego w Poznaniu, na os. Zwycięstwa 28 (dalej również jako "Usługodawca").

Z Usługodawcą Użytkownik może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kamil.wylegala at gmail.com, a także za pomocą formularza kontaktowego na stronie, o ile zostanie on wprowadzony.

I. Definicje

 1. Dane autoryzacyjne – dane Użytkownika (adres e-mail) podane przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie pozwalające na logowanie do Konta użytkownika.
 2. Konto użytkownika (lub Konto) - dostępna dla Użytkownika przestrzeń w Serwisie, utworzona w wyniku rejestracji umożliwiająca korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawarł z Usługodawcą umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Organizator – podmiot organizujący zawody sportowe, na które możliwe jest zapisanie się przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu martialmatch.com.
 6. Serwis – witryna internetowa dostępna pod adresem https://martialmatch.com lub aplikacja, za pomocą których Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług.
 7. Sprzęt – urządzenia elektroniczne wykorzystywane przez Użytkownika celem korzystania z Usług.
 8. Usługa – usługi udostępnione w Serwisie, w tym w szczególności możliwość rejestracji w Serwisie, wyszukiwania i zapisania na zawody sportowe, a także ranking zawodników.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba małoletnia pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody rodziców.
 10. Zawodnik – Użytkownik lub osoba zgłoszona przez Użytkownika, która zapisała się za pośrednictwem Serwisu i bierze udział w zawodach sportowych.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 144/2002 poz. 1204 z póź. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nadto postanowienia Regulaminu wynikają z przepisów:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”);
  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) o prawach konsumenta - w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość;
  3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 16/1964 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Kodeks Cywilny.
 2. Regulamin określa zasady rejestracji Kont w Serwisie, warunki korzystania z Serwisu i Usług oferowanych przez Usługodawcę, uprawnienia i obowiązki Użytkownika, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także uprawnienie do odstąpienia od umowy.
 3. Usługodawca udostępnia Serwis w celu umożliwienia Użytkownikom korzystanie z Usług. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie poprzez uprzednią rejestrację Konta w Serwisie.
 4. Korzystanie z Usługi odbywa się za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 5. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu obowiązany jest zapoznać się uprzednio z treścią Regulaminu.
 6. Usługodawca przyjmuje, że każdy Użytkownik, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym, a w przypadku rejestracji grupowej za zgodą i wiedzą osób trzecich. W związku z tym, odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy ponosi Użytkownik.

III. Warunki techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług:
  1. podłączenie do Internetu;
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami:
   • Microsoft Internet Explorer/Edge od wersji 10,
   • Opera od wersji 50
   • Firefox od wersji 57.0,
   • Chrome od wersji 66.0.
   Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;
  3. minimalne wymagania dla Sprzętu Użytkownika: procesor Intel Pentium 4 lub nowszy; 512 MB pamięci operacyjnej RAM; około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym; karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1280×720 pikseli; dostęp do Internetu;
  4. włączona obsługa Cookies i Java Script.
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze Sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 3. Warunkiem technicznym korzystania z Usług świadczonych poprzez Usługodawcę, w szczególności usługi rejestracji, czy zapisu na zawody sportowe jest posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z działań Użytkownika.

IV. Rejestracja w serwisie

 1. Wykonanie procedury rejestracji niezbędne jest do utworzenia Konta przez Użytkownika, które umożliwia korzystanie przez Użytkownika z niektórych Usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez Serwis.
 2. Użytkownik może dokonać rejestracji Konta w Serwisie poprzez zakładkę ,,Rejestracja” dostępną na stronie logowania do Serwisu. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 3. Celem dokonania rejestracji Użytkownika, Użytkownik powinien podać:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • telefon kontaktowy,
  • nazwa klubu,
  • nazwa filii/miasta
  • hasło do logowania
 4. Po wprowadzeniu wszelkich niezbędnych danych, aby wysłać zgłoszenie utworzenia Konta, Użytkownik musi koniecznie zaakceptować Regulamin poprzez odznaczenie utworzonego w tym celu check-boxa. Następnie celem aktywacji Konta, Użytkownik zobowiązany jest kliknąć w link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę na adres mail Użytkownika. W przeciwnym przypadku rejestracja nie będzie mogła zostać ukończona, a Konto nie zostanie utworzone.
 5. Danymi autoryzacyjnymi jest adres mail oraz hasło podane przez Użytkownika.

V. Konto użytkownika

 1. Wraz z zakończeniem rejestracji zostaje utworzone indywidualne Konto użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyłącznego i dowolnego korzystania z Konta użytkownika, przy czym korzystanie to jest ograniczone postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego. Wraz z utworzeniem Konta użytkownika, Użytkownik może rozpocząć korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Usługodawcę, dla których rejestracja Konta jest wymagana.
 2. W celu korzystania z Konta użytkownika Użytkownik zobowiązany jest przy każdym logowaniu podawać swoje Dane autoryzacyjne. Użytkownik zobowiązany jest chronić powyższe dane przed ujawnieniem ich osobom niepożądanym.
 3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 4. Konto użytkownika może zostać zablokowane bądź usunięte w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez Usługodawcę wynikających z niezastosowania się Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika i wezwaniu do zaprzestania naruszeń. W przypadkach niecierpiących zwłoki, grożących powstaniem szkody wobec Usługodawcy zablokowanie Konta może odbyć się bez uprzedniego zawiadomienia.

VI. Usługi

 1. Usługodawca świadczy następujące, nieodpłatne Usługi:
  • rejestracja w Serwisie
  • zapisy na zawody sportowe
  • możliwość wzięcia udziału w rankingu zawodników.
 2. Organizator może pobierać od Zawodników za Udział w zawodach sportowych opłaty, na co Usługodawca nie ma wpływu. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest jedynie przekazanie Organizatorowi potwierdzenia uiszczenia wskazanej powyżej opłaty.
 3. Usługa Rejestracji Konta została szczegółowo opisana w rozdziale IV Regulaminu.

VII. Zapisy na zawody oraz ranking

 1. Użytkownik, po rejestracji w Serwisie ma możliwość zapisu Zawodników (w tym również siebie) na zawody sportowe, aktualnie dostępne w Serwisie. Zapisy na zawody są ograniczone czasowo, według informacji określonych w Serwisie. Po upływie wskazanego terminu zapisy nie będą możliwe.
 2. W zależności od zasad przewidzianych przez Organizatora zapisy na zawody mogą odbywać się:
  • indywidualnie;
  • grupowo.
 3. W przypadku zapisów indywidualnych Użytkownik, jako Zawodnika wskazuje samego siebie. W przypadku zapisów grupowych Użytkownik, będąy opiekunem klubu może wskazać wielu Zawodników.
 4. W przypadku zapisów grupowych, Użytkownik zobowiązany jest uzyskać zgodę innych Zawodników na umieszczanie ich danych w Serwisie, w tym umieszczenie danych dla celów wzięcia udziału w rankingu. Za prawidłowość danych innych Zawodników pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Usługodawca może wymagać od Użytkownika potwierdzenia istnienia zgód innych Zawodników.
 5. W celu rejestracji konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia na zawody, poprzez wskazanie następujących danych:
  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Rok urodzenia,
  • Płeć,
  • Narodowość,
  • Kategoria.
 6. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu będzie miał możliwość przesłania do Organizatora potwierdzenia uiszczenia opłaty za start w zawodach sportowych.
 7. Po zakończeniu zapisów na zawody, w oparciu o dane Zawodników w ramach Serwisu udostępniane będą:
  • harmonogram zawodów;
  • listy zawodników;
  • drabinki;
  • wyniki.
 8. Usługodawca, na podstawie wyników zawodów prowadził będzie ranking zawodników.

VIII. Warunki rezygnacji z Usług i odstąpienia od umowy

 1. W celu rezygnacji z Konta w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o tym fakcie na adres mail: kamil.wylegala at gmail.com.
 2. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia, przy czym prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

IX. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niedziałanie sieci telekomunikacyjnej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, niezależnej od Usługodawcy,
  2. działanie siły wyższej,
  3. niedziałanie Usług z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich, za które Usługodawca nie odpowiada,
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane przekazywane przez innych Użytkowników, jeżeli:
  1. nie jest inicjatorem przekazu danych;
  2. nie wybiera odbiorcy przekazu danych;
  3. nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie
 3. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 2, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez użytkownika nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem w rozumieniu RODO jest Usługodawca.
 2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych znajdują się na pierwszej stronie Regulaminu.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane Użytkowników i Zawodników wskazane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz przy wypełnianiu formularza zgłoszenia do zawodów sportowych, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, rok urodzenia, płeć, narodowość, nr telefonu kontaktowego, kategoria, czy przynależność klubowa. Co więcej Administrator może przetwarzać również dane znajdujące się potwierdzeniu przelewu, a więc adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego.
 4. Administrator przetwarza dane w celu:
  • utworzenia konta w serwisie elektronicznym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
  • przekazania do organizatora zawodów zgłoszenia uczestnictwa w zawodach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
  • udostępniania w Serwisie list startowych zawodników, harmonogramu zawodów, drabinek zawodów oraz wyników zawodów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy);
  • tworzenia rankingów zawodników (art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
  • przekazania do organizatora zawodów potwierdzenia uiszczenia opłaty za zawody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
  • obsługi reklamacji i roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
  • o ile wyraziłeś takową zgodę, kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego zawodów i produktów związanych ze sportem przez podmiot współpracujący z Organizatorem lub Usługodawcą (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda);
  • o ile wyraziłeś takową zgodę przesłania informacji handlowej w zakresie zawodów i produktów związanych ze sportem przez podmiot współpracujący z Organizatorem lub Usługodawcą (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną - Twoja zgoda);
  • udostępnienia danych upoważnionym organom państwowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego).
 5. Odbiorcami danych osobowych jest Organizator, a w zakresie imienia, nazwiska, kategorii oraz przynależności klubowej także inne osoby, zapoznające się z listami startowymi, drabinkami, czy wynikami zawodów, albowiem dane te będą upublicznione.
 6. Okres przechowywania danych jest analogiczny do okresu rejestracji konta w Serwisie.
 7. Administrator zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.
 8. Użytkownik w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach uprawniony jest do domagania się od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto Użytkownik uprawniony jest do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych Usługi nie mogą być świadczone.

XI. Reklamacje

 1. Usługodawca zobowiązuje się do należytego świadczenia Usług, zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. W przypadku, gdy Usługa świadczona przez Usługodawcę nie funkcjonuje lub funkcjonuje nienależycie Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres mail lub adres do korespondencji w przypadku reklamacji pisemnej,
  • opis problemu,
  • określenie roszczenia.
 4. W przypadku braku któregokolwiek z elementów wskazanych w powyższym punkcie, Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełniania braków w terminie 7 dni, chyba że Użytkownik nie wskazał adresu przy reklamacji pisemnej. W przypadku nie uzupełnia braków w wyznaczonym terminie lub nie wskazania adresu reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, chyba że z treści reklamacji wynika, iż może ona zostać rozpatrzona także w przypadku występowania braków.
 5. Użytkownik może składać reklamacje w drodze korespondencji elektronicznej na adres mail kamil.wylegala at gmail.com.
 6. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich w Serwisie. Zmiany Regulaminu nie wpływają na treść praw już nabytych przez Użytkowników.
 2. Usługodawca nie świadczy pomocy technicznej dla Użytkowników związanej z konfiguracją urządzeń Użytkownika służących do korzystania z Serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: May 26, 2020.